A Escola Técnica Superior de Arquitectura (UDC) garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e no Real Decreto 1720/2007, de 21 decembro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento da LOPD.

O uso desta web implica a aceptación desta política de privacidade.

Recollida, finalidade e tratamentos de datos

A Escola Técnica Superior de Arquitectura garante que os datos solicitados a través deste sitio web só utilizaranse para as finalidades propias da devandita web. Ao aceptar estas condicións acéptase que todos os datos introducidos sexan publicados na súa totalidade a excepción do email que só se utilizará a efectos de notificacións e contacto.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.
Todos os datos persoais, que sexan recollidos a través do sitio web e por tanto teña a consideración de tratamento de datos de carácter persoal, cumpren coa normativa de declaración de ficheiros ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Comunicación de información a terceiros

Os datos persoais recollidos non serán cedidos a terceiras organizacións, coa excepción de que dita cesión de datos estea amparada nunha obrigación legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento. Neste último caso, só levará a cabo a cesión de datos ao terceiro cando se dispoña do consentimento expreso do usuario.

Dereitos dos usuarios

A Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal concede aos interesados a posibilidade de exercer unha serie de dereitos relacionados co tratamento dos seus datos persoais.

Os usuarios poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición de acordo co previsto na normativa legal vixente en materia de protección de datos persoais.

Para facer uso do exercicio destes dereitos, o usuario deberá dirixirse mediante comunicación escrita, achegando documentación que acredite a súa identidade (DNI ou pasaporte), á seguinte dirección:

  • Escola Técnica Superior de Arquitectura dá Coruña. Universidade dá Coruña
  • etsacdir@udc.es
  • dirección que sexa substituída no Rexistro Xeral de Protección de Datos.

Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos. O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario.

Con todo, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado

INFORMACIÓN
VISITA EL CAMPUS
SOLICITA INFORMACIÓN VISITA EL CAMPUS
HORARIOS
  • Horario de clase 18-19
  • Calendario de Exámenes
TU EXPERIENCIA

Tu opinión es importante. Colabora con nosotros en la mejora del grado a través de los siguientes enlaces:

  • Alumno
  • PDI/PAS