A Escola Técnica Superior de Arquitectura (UDC) garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e no Real Decreto 1720/2007, de 21 decembro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento da LOPD.

O uso desta web implica a aceptación desta política de privacidade.

Recollida, finalidade e tratamentos de datos

A Escola Técnica Superior de Arquitectura garante que os datos solicitados a través deste sitio web só utilizaranse para as finalidades propias da devandita web. Ao aceptar estas condicións acéptase que todos os datos introducidos sexan publicados na súa totalidade a excepción do email que só se utilizará a efectos de notificacións e contacto.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.
Todos os datos persoais, que sexan recollidos a través do sitio web e por tanto teña a consideración de tratamento de datos de carácter persoal, cumpren coa normativa de declaración de ficheiros ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Comunicación de información a terceiros

Os datos persoais recollidos non serán cedidos a terceiras organizacións, coa excepción de que dita cesión de datos estea amparada nunha obrigación legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento. Neste último caso, só levará a cabo a cesión de datos ao terceiro cando se dispoña do consentimento expreso do usuario.

Dereitos dos usuarios

A Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal concede aos interesados a posibilidade de exercer unha serie de dereitos relacionados co tratamento dos seus datos persoais.

Os usuarios poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición de acordo co previsto na normativa legal vixente en materia de protección de datos persoais.

Para facer uso do exercicio destes dereitos, o usuario deberá dirixirse mediante comunicación escrita, achegando documentación que acredite a súa identidade (DNI ou pasaporte), á seguinte dirección:

  • Escola Técnica Superior de Arquitectura dá Coruña. Universidade dá Coruña
  • etsacdir@udc.es
  • dirección que sexa substituída no Rexistro Xeral de Protección de Datos.

Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos. O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario.

Con todo, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado

INFORMACIÓN
FOLLETO GALEGO
VISITA EL CAMPUS
SOLICITA INFORMACIÓN VISITA EL CAMPUS
HORARIOS
TU EXPERIENCIA

Tu opinión es importante. Colabora con nosotros en la mejora del grado a través de los siguientes enlaces:

  • Alumno
  • PDI/PAS